Dagboek November

30. nov, 2012

Dijbeenhalsfractuur

Heup gebroken, ziekenhuis in, operatie, en zo snel als mogelijk weer op.

Gelukkig dat daar orthopedische chirurgie voor bestaat want in vroeger tijden was het vaak het begin van het einde.

Het overkomt veel bejaarden en des te meer naarmate osteoporose optreedt, zeg maar botontkalking.

Dat is nu een keer iets waar de magere medemensen gevoeliger voor zijn dan de zwaarlijvige, hoewel lichaamsbeweging dan weer goed is, en magere mensen bewegen doorgaans meer, dus dat compenseert.

Vitamine D

Het is ook een kwestie van vitamine D wat zo ongeveer de enige vitamine is bij ons waaraan frequent nog tekort voorkomt in de bevolking, zeker in de allochtone bevolking die ik verzorg, bij vrouwen die alleen volledig gekleed buitenkomen in een klimaat waar de zon er al niet te dik opligt.

Vitamine D zit in levertraan maar dat is niet zo smakelijk. Het zit ook in sommige margarines. In boter zit een wisselend gehalte naargelang de seizoenen. Je kunt het ook bij apotheek halen. Het is ook een van de weinige vitaminen waarvan je ook een teveel kunt hebben. Dat komt voornamelijk omdat het een vetoplosbaar vitamine is dat in tegenstelling met de wateroplosbare vitamines niet uitgescheiden wordt door de nieren.

Het slechte been

Zo’n heupfractuur overkwam de moeder van een vrouw die ik vandaag zag. Haar moeder jammerde dat het haar slechte been was, waarvan de knie reeds geopereerd was, met een knieprothese die pijn deed.

De dochter reageerde daar heel anders op: wees maar blij want anders had je nu twee slechte benen.

29. nov, 2012

Medische controle

Het Belgische sociale zekerheidsstelsel zit ingewikkeld in elkaar.

Op de keper beschouwd is het een redelijk genereus systeem waarin aan bijna elke categorie van hulpbehoevenden is gedacht. Het idee is dat je je leven verdient door te werken, en als een of andere conditie daar een stokje voor steekt, zoals werkloosheid, ziekte, handicap, jeugd of ouderdom, dan gaat er ergens een luikje open en pas je in een bepaalde categorie, en daar moet je het dan mee stellen.

Het zal nauwelijks verbazing wekken dat veel mensen niet blij zijn met het statuut waarin ze zitten en graag naar een ander vak willen verhuizen. Als je iedereen laat doen zonder om te kijken, dan zal na verloop van tijd iedereen zich wel in het duurste vak bevinden, dat wat de meeste voordelen oplevert.

Controleonderzoek

Het systeem kan maar werken als er voldoende controle gebeurt op de toekenning van de voordelen, om degenen die er volgens de wet recht op hebben tegemoet te komen, zonder hetzelfde te gunnen aan al degenen die denken er recht op te hebben zonder de voorwaarden te vervullen. Er moet controle zijn om het betaalbaar te houden, dat is nu eenmaal niet anders en het zal in alle landen wel zo zijn.

Er zijn gewoon niet voldoende middelen om iedereen die daarvan droomt een dijk van een uitkering te geven, dus moet er wel iemand zijn die dat controleert. Dat is in veel gevallen, waar een geneeskundige kant aan zit, de raadgevend geneesheer, of keuringsarts.

Zelf vervul ik de rol ook wel eens, tijdens een klein onderdeel van mijn dagelijkse activiteit.

Nu is mijn stelling dat die controlegeneeskunde veel beter kan. Maar dat moet dan wel gebeuren aan de hand van duidelijke afspraken.

Je ziet hier en daar nu wel pogingen om het beter te doen maar er zijn echt nog gebieden waar het niet ernstig gebeurt. Met name de controle op de primaire werkonbekwaamheid door de adviserende geneesheren van de ziekenfondsen.

Ik denk dat het echt beter kan. Met name waar het allerlei ziekteverschijnselen betreft die eigenlijk te wijten zijn aan een conflict tussen werkgever en werknemer. Ik zal het daar een andere keer over hebben.

28. nov, 2012

Sociale bescherming

De staat kan niet elk probleem van elke burger oplossen, maar moet wel een kader scheppen waarin de individuele burger niet alleen zichzelf kan ontplooien, maar ook zorg dragen voor zijn naaste.

Het is de gewoonte geworden te schimpen op onze dure welvaartsstaat waar zoveel mensen betaald worden om niets te doen.

Er zijn wellicht excessen die aangepakt moeten worden, maar in wezen is het toch een uniek en waardevol gegeven dat onze samenleving voor de zwakkeren kan zorgen. Dat is de bedoeling en daar gaat het om.

Misbruiken

Er zullen altijd wel mensen zijn die het systeem naar hun hand kunnen zetten en die er ten onrechte van profiteren, maar dat neemt niet weg dat er nog veel meer mensen zijn die er wel recht op hebben.  dat ze de middelen krijgen om een menswaardig leven te leiden, al zou het voor sommigen wel wat meer mogen zijn.

Wij leven hier in een zogeheten Rijnlandmodel, dat we in grote lijnen gemeen hebben met onze continentale buurlanden, met een relatief goed voorziene sociale zekerheid in vergelijking met veel andere gebieden en met name de Angelsaksische landen en daar mogen we best trots op en blij mee zijn.

Toekomst

De vraag is of dit model het zal blijven houden nu meer en meer onoverzienbare zorgkosten op ons afkomen in verband met de vergrijzing. Het pensioenstelsel is immers een van de stutpilaren van de zorgmaatschappij. Het is een gegeven dat ons zo goed als allemaal wacht, als we het geluk hebben zo lang te mogen leven.

Bejaarden vormen een bijzondere groep mensen die op hun manier verzwakt en doorgaans meer en meer hulpbehoevend worden. We mogen hopen dat ons land in staat zal blijken te zijn de komende generatie gepensioneerden van een levensonderhoud te voorzien nu de babyboomgeneratie en masse op rust gaat.

Teken aan de wand

De toekomst is geenszins verzekerd. We mogen ons eraan verwachten dat we met zijn allen verarmen en dan komen er barsten in het bouwwerk. Een zo een barst is nu levensgroot aan het licht gekomen in Griekenland en er zijn ook meer en meer fissuren te zien in andere Zuid-Europese landen.

De armoedegrens schuift nu op van het zuiden naar het Noorden, terwijl het in de goede dagen net omgekeerd was.

27. nov, 2012

Pekelheren

Ik had het gisteren al over de bazen van de godsdiensten die meestal oude mannen zijn, die niets liever doen dan de pret van anderen bederven.

Het zijn zij die de godsdienst in het algemeen een slechte naam geven. Wat ertoe heeft geleid dat heel wat mensen vandaag de dag met schouderophalen of erger reageren, wanneer het onderwerp ter sprake komt.

Meer en meer ontstaat in het Westen een godsdienstvijandige houding die elk symbool dat naar een godsdienst verwijst uit het straatbeeld zou willen verwijderen.

Als ik ondanks die pekelheren dan toch nog kies voor een leven dat ingericht is op basis van de openbaring, liever dan op de theorieën van Darwin en soortgelijken. We hebben in de werkelijkheid immers nu al een Darwiniaanse maatschappij, waar de survival of the fittest de regel is. Waar de sterksten, de mooisten en de slimsten met andere woorden alle prijzen wegkapen.

Zorgsamenleving

Ik vind dat we mogen streven naar een maatschappij die zoveel mogelijk wordt gecorrigeerd zodat er ook plaats is voor de zwakkere en minder voorziene individuen, die zonder macht, geld, invloed, kennis, aanzien en reputatie. Het streven naar een rechtvaardiger maatschappij heeft geen wetenschappelijke grond op zich, maar stoelt wel op de openbaring alsook op de filosofie. Met de Verlichting krijgen we zicht op een rechtvaardiger maatschappij waar de lusten en driften van de machtigen getemperd worden om ook de zwakkeren en armen een kans te geven.

In de praktijk is dat een doelstelling die met politieke middelen moet gerealiseerd worden, terwijl iedereen in zijn eigen dagelijkse leven daar in zijn directe omgeving ook kan toe bijdragen.

26. nov, 2012

Gelijkheid

In het oog van God zijn we allen gelijk. Ik geloof dat alle Godsdiensten het daar wel eens zullen mee zijn, in elk geval wel de twee die ik aanhang, namelijk het Christendom, en de Islam.

De gelijkwaardigheid van alle mensen is de grondsteen van het geloof. Christus heeft gesproken tot iedereen die wilde luisteren. Mohamed heeft gesproken tot zijn publiek van toen. Iedereen heeft gelijke toegang tot de openbaring dankzij de schrift. Het feit dat het om geschreven teksten gaat die nooit meer veranderen.

Je kunt daar voor kiezen zoals ik heb gedaan , met allerlei mitsen en maren die ik nu niet ga uitsmeren. Of je kunt daar tegen zijn. Stijn, Staf en Steven van de buurt zijn een heel andere mening toegedaan.

Darwin

Ik ben ‘Darwiniaans’ zegt Steven vaak plechtig. Voor hem is er geen plaats voor godsdienst in het openbare leven. De hele schepping is te verklaren aan de hand van Darwin en de natuurwetenschappen in hun breder geheeld. Het hele godsidee is volgens hem verdorven, oudbakken en gevaarlijk voor de ontplooiing van de vrije menselijke geest.

Ik kan daar natuurlijk voor een stuk wel in komen. De godsdiensten hebben in het verleden, en ook vandaag nog, vaak te lijden onder een overheersing door paternalistische figuren. Het gaat overwegend om oude mannen. Die vormen het probleem van de godsdienst, omdat ze de eredienst in handen hebben gekregen, en ze willen dat niet lossen.

Verkrampt

Daar verkijken we ons vaak op. Dat die verstokte kerkprinsen het voor het zeggen hebben en hun muffe ideeëngoed ongestraft via de officiële wegen aan iedereen kunnen opdringen.