16. feb, 2017

Het doopsel of de doop

Sacrament of schertsvertoning?

Met Chris verschil ik ook nog van mening omtrent de betekenis van het doopsel, of de doop. Het is een sacrament, dat om te beginnen al twee namen heeft, al naargelang de kerk. Katholieken zullen het eerder over het doopsel hebben, protestanten over de doop. Het is hoe dan ook een ritueel dat alle christelijke kerken gemeenschappelijk hebben. Over de precieze invulling kan eindeloos gebakkeleid worden, maar dat een christen, van welke kerk dan ook, gedoopt is, mag vanzelf sprekend heten.

Een atheïst ziet hier alleen de voltrekking van een rite, waar alleen menselijke factoren meespelen, hoezeer ook de gelovigen die eraan deelnemen, hier Gods handelen in mogen zien. Aangezien Hij of Zij niet bestaat, kan God in de visie van de atheïst alleen maar afwezig zijn. Op zijn best is Hij een theatrale fictie die met de nodige emotie gepaard gaat, maar dat alles is slechts pathos.

De gelovige daarentegen, die de Goddelijke genade aanvaardt, zal aannemen dat de doopceremonie de aanwezigheid van God tot getuige neemt, om de zegen over de menselijke persoon af te smeken, die daar gedoopt wordt. In onze tijd is dat doorgaans een baby, tenminste toen er nog gedoopt werd, maar het komt natuurlijk ook voor dat volwassenen gedoopt worden.

Je kunt maar een keer gedoopt worden, al wordt dat punt gelogenstraft door de wederdopers, die door de r.k. kerk als ketters worden beschouwd. Jezus zelf is door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt, en dat op volwassen leeftijd. Dat spreekt degenen aan, die hun leven naar dat van Christus willen vormgeven, in de imitatio Christi, een grondmotief van de middeleeuwse en renaissance mystiek.

Keizer Constantijn liet zich op zijn sterfbed dopen, omdat hij geloofde dat het doopsel alle zonden wegnam en de ziel van alle drek zuiverde. Het doopsel is een sacrament dat een onuitwisbare indruk op de mens maakt, in symbolische termen en het kan dus ook niet ongedaan worden gemaakt. Dat was mijn stelling, waartegen Chris als atheïst inbrengt dat het “geen enkele betekenis heeft, omdat er helemaal geen heilige drie-eenheid bestaat”

Op elk schilderij dat de doop van Christus weergeeft, is die heilige Drievuldigheid, zoals de katholieken dat noemen, weergegeven.