29. feb, 2016

Teloorgang van het onderwijs

Verloren generatie

De rampzalige politiek die er in bestond van Vlaamse kant uit het Franstalig Onderwijs in de financiële wurggreep te nemen, om staatshervormingen te kunnen afdwingen, heeft in Brussel diepe sporen nagelaten.

De onderwijsinstellingen hebben jaren aan chronisch geldgebrek geleden. Ik heb alle respect en zelfs veel bewondering voor de mensen die het werk gedaan hebben, vaak in ondankbare omstandigheden. Het ligt zeker niet aan gebrek aan inzet aan de basis.

Hoe dan ook is het Franstalig onderwijs in Brussel niet opgewassen gebleken tegen de grote uitdagingen. Daardoor is een verloren generatie opgegroeid, die niet alleen voor het onderwijs maar ook voor de arbeidsmarkt verloren is gegaan.

Om een officiële bron te citeren, namelijk De Conjunctuurbarometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Onderwijs zou een belangrijke sleutel kunnen vormen voor een preventief armoedebeleid. De schoolachterstand en het lage opleidingsniveau van een

belangrijk deel van de jonge Brusselaars is echter bijzonder onrustwekkend.” Zie link onderaan.

Er staan nog heel wat merkwaardige uitspraken in dit rapport, onder meer de volgende;

“De situatie van de Brusselse kinderen is namelijk zeer bijzonder. Enerzijds zijn Brusselse kinderen en jongeren, in vergelijking met de rest van het land, oververtegenwoordigd

in de bevolking.” Velen zijn verbaasd te vernemen dat Brussel in termen van gemiddelde leeftijd de jongste stad van het land is. Het aantal kinderen stijgt nog. Het geboorte- en vruchtbaarheidscijfer liggen erg hoog en nemen verder toe.

“Anderzijds zijn de ongelijkheden op het vlak van gezondheid bijzonder verontrustend.” Dat is ook mijn ervaring en de kloof lijkt steeds dieper en wijder te worden, ondanks alle aangekondigde actieplannen. De levensomstandigheden zijn zeer ongelijk. Een aanzienlijk en nog toenemend aantal Brusselse pasgeborenen leeft om of onder de armoedegrens.

“Iets meer dan een derde van alle Brusselse kinderen en jongeren groeien op in een huishouden zonder inkomen uit arbeid, tweemaal zoveel als in het land. Het grootste aantal Brusselse kinderen groeit op in de meest achtergestelde buurten van het Brussels Gewest.”

 

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/publicaties/dossiers-van-de-conjunctuurbarometer/BD19_armoede_in_Brussel_vaststellingen_en_evoluties.pdf