3. jul, 2016

Raad van State

Onverdoofd slachten

Het eerbiedwaardige hof van de Raad van State, een van de hoekstenen van onze democratie, oordeelt kritisch over de wetgeving van het Vlaams parlement omtrent het verbod op niet-verdoofd slachten. Net als in een eerder advies uit 2006 zegt de Raad van State nu dat zo’n verbod botst met de vrijheid van godsdienst. Door te verplichten, dieren voor de rituele slachting te verdoven, wordt 'op een onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de godsdienstvrijheid'.

'De voorgestelde maatregelen maken het immers voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming met hun religieuze voorschriften wordt geacht', staat in het advies. Er mogen volgens de Raad van State wel stappen gezet worden om het dierenleed bij rituele slachtingen te beperken, maar een algemeen verbod op slachten zonder verdoving is een miskenning van de vrijheid van godsdienst.

Het is een opmerkelijk oordeel, omdat het de inzet van het debat juist definieert, omdat het helder is en omdat het volgens mij moreel en ethisch gesproken, gewoon juist is. Als katholieke moslim is er mij heel veel aan de godsdienstvrijheid gelegen. De staat moet geen standpunt innemen omtrent godsdienst  maar de voorwaarden scheppen waarin alle godsdiensten met evenveel kansen kunnen gedijen. En je mag het evengoed zonder godsdienst stellen. Het is geen plicht maar een vrijheid.

Dat hebben we zo ongeveer bereikt in dit land, met haken en ogen, maar toch. Het zou spijtig zijn dat we dit bouwwerk zouden vernielen, door categorieën te scheppen die buiten het respect en het ontzag vallen, zoals dat nu alom met de moslims gebeurt. Moslim zijn is op dit ogenblik niet zo gemakkelijk in onze contreien waar de hele tijd pesterijen en gemelijke opmerkingen vast te stellen zijn.

De wetgeving op het onverdoofd slachten is een slinkse poging om de moslims het leven zuur te maken, tenminste zo wordt dat door de meeste moslims ervaren. Wij slachten al anderhalf millennium zou, en anderhalf miljard mensen op aarde slachten vandaag zo. Nu zou het ineens niet mogen. Op basis van welke argumenten? Dat vraag ik me af, en misschien ga ik daar de volgende dagen wel eens op zoek naar.