19. dec, 2016

Geest en hart

Uitgestoken hand

Wie het moslimextremisme wil verslaan, kan niet om de hulp en de medewerking van de gematigde moslims heen. Dat lukt niet, als we voortdurend eisen stellen, verdachtmakingen verspreiden, en alleen maar oproepen tot wantrouwen, argwaan en achterdocht ten opzichte van de ander. De karikatuur van de verafschuwde ander dat is nu de Moslim, de Nieuwe Jood.

Als we voortdurend bezig zijn de hele Islam te verdoemen, goed voor een kwart van de wereldbevolking, dan moeten we niet schrikken dat al die mensen als gemeenschap zich niet serieus genomen voelen, en zich van ons afkeren. Als ook de gematigde Islam dat zou doen, dan zaten we met een groot probleem.

Gelukkig is het nooit zover gekomen omdat de meerderheid van de moslims brave burgers zijn die in naam van hun godsdienst vrede wensen, en die de extremisten al even akelig vinden als wij. Hen voortdurend pesten, kleineren en veroordelen, helpt ons niet op weg naar de wereldvrede, laat staan integratie. Dat laatste woord van komt van integreren, in de betekenis van een plaats innemen in een geheel.

Je kunt niet tegelijkertijd van nieuwkomers eisen dat ze moeite doen om zich te integreren, en hen tegelijkertijd verwensen, kleineren en uitschelden. Om nog maar te zwijgen van de belemmerde toegankelijkheid van de arbeids- en we woningmarkt. Je kunt niemand verwijten dat hij geen kansen te baat heeft genomen, als hij of zij nooit kansen gekregen heeft.

Als wij dan toch het voorbeeld willen geven, aangezien we ons beter achten dan hen, moeten we misschien eens beginnen met onze eigen zaken op orde te stellen en ons afvragen of dit wel zo een vrije maatschappij is, als stelselmatig dezelfde bevolkingsgroepen aan verachting blootgesteld worden. 

Een moderne democratie is het aan zichzelf verplicht de randvoorwaarden te scheppen waarin iedereen evenwaardig is en in gelijke mate kan gedijen als de anderen. Dat is de rechtvaardige maatschappij die ons voor ogen zweeft. Ik denkt niet dat de multiculturele samenleving mislukt is, al is het een lelijk eendje. Nee ze is nog niet begonnen, en we moeten haar opbouwen. Dat zal niet zonder (in)spanningen gebeuren.