4. dec, 2016

Absurd

Vrije wil

Ik geloof quia absurdum. Juist omdat een aantal denkbeelden die ik voor waar aanneem, niet stroken met de alledaagse werkelijkheid, en precies omdat ze onredelijk zijn, moet ik ze geloven. In de andere gevallen spreken we van weten, niet van geloven.

Ik weet dat water kookt bij honderd graden. Maar ik geloof dat het water een wijding kan ontvangen en doorgeven. Op zich is dat absurd, en toch zien we dat gebeuren, dat de mythe de werkelijkheid schept. Dan ben je in  geloofszaken aanbeland.

Ik geloof dat het beter is wel in iets te geloven, dan niet. Het geeft het leven richting, zin en betekenis. Iedereen moet dat echter voor zichzelf uitmaken. Je kunt alleen voor jezelf beslissen, niet voor anderen. Het is wat mij betreft echter wel zinvol uit te spreken waar je zelf voor staat, en te horen waar de andere zich ten opzichte van deze kwestie bevindt.

Daarom dat ik het wel een keer wil zeggen, maar dit doe ik niet om iemand van mijn gelijk te overtuigen. In een notendop neem ik aan dat  God in de Openbaring tot de mensheid gesproken heeft, in de Talmoed, de Bijbel en de Koran. De heilige schriften vormen een geheel en ze nemen een aparte plaats in, in de literatuur.

Nu is het de literatuur die mijn geest gestalte heeft gegeven. Alles wat ik weet, en elke praktische kennis die ik dagelijks gebruik gaat terug op een of andere literatuur. De letterkunde is het geheugen van de mensheid. Ik aanvaard uit vrije wil Gods woord omdat ik deel wil hebben aan de Goddelijke Genade, die God niemand weigert die er om vraagt.

Het geloof berust op onze libre arbitre. Het is onze eigen keuze, die niemand aan anderen mag opdringen. In de katholieke traditie in tegenstelling met het calvinisme is de goddelijke genade iets wat we in alle menselijke vrijheid kunnen aannemen of verwerpen. Elke vorm van dwang is daarbij uit den boze.

Ondanks mijn wetenschappelijke vorming en niettegenstaande alle redelijkheid, dient er ruimte te zijn voor een metafysische werkelijkheid. Het woord zegt het al, datgene dat boven het fysiek aanwezige uitstijgt.